Βρύσες-καταιωνιστήρες(M) (1)

Πάγκοι-ταμεία(M) (3)