Βρύσες-καταιωνιστήρες(M) (4)

Πάγκοι-ταμεία(M) (5)

Ποδοβαλβίδες(M) (3)

Ταμπέλες - Πίνακες(Μ) (1)