Βρύσες-καταιωνιστήρες(M) (1)

Κουτιά delivery(M) (2)

Πάγκοι-ταμεία(M) (3)

Ταμπέλες - Πίνακες(Μ) (5)